arrow_back

Copular verb です

A は(wa) B です(desu)

です(desu) after noun:

 

これ は まど です。(Kore wa mado desu)

 This is (a) window.

うみこ さん は がくせい です。(umiko-san wa gakusei desu)

Umiko is (a) student.

 

です(desu) after adjective:

 

これ は おおきい です。(Kore wa o:ki desu)

 This is big.

その おんな は きれい です。(sono onna wa kirei desu.)

That woman is beautiful.

この がっこう は ちいさい です。(kono gakkou wa chiisai desu.)

This school is small.