arrow_back

Указательные слова

Указательные местоимения こちら、そちら、あちら. Вопрос どちら.

koсhira,sochira,achira вежливые формы  koko,soko,asoko но также с частицей に  указывают на направление(koko, soko, asoko не могут указывать на направление):

こちら(kochira)- здесь(вежл),  в этом направлении

そちら(sochira) - там (вежл),  в том направлении

あちら(achira) - вон там(вежл),  вон в том направлении

どちら(dochira) - где?(вежл),  в каком направлении?

 

こちら は わたし の せんせい です。

(Kochira wa watashi no sensee desu)

Вот мой учитель.

 

タワー は あちら に です。

(tawaa wa achira ni desu)

Башня вон в том направлении.

 

わたし の うち は そちら に です。

(watashi no uchi wa sochira ni desu)

Мой дом в том направлении.